WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.07


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.05.29


Odpowiedzi na pytania


2015.06.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych