WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.29


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 29.04.2015 r.


2015.05.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
sprostowanie ogłoszenia


2015.05.14


Odpowiedzi na pytania


2015.05.22


Odpowiedzi na pytania II


2015.05.27


Zmiana SIWZ


2015.07.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 - dotyczy pakietu 2,3,4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych