WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.28


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.05.04


Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówieia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna


2015.05.15


zmiana ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załaczniki po zmianie


2015.05.22


Zmiana ogloszenia
Zmiana odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmienione załączniki


2015.05.27


Zmiana ogloszenia
Zmiana odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmienione załączniki


2015.05.29


Zmiana ogloszenia
Zmiana odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmienione załączniki


2015.06.02


Zmiana SIWZ


2015.06.18


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2015.06.23


Zmiana SIWZ


2015.06.24


W dniu 23.06.2015r wpłynęło do Zamawiającego odwołanie:
Zawiadomienie o złożeniu odwołania
Treść odwołania
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.06.30


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ
Zmieniony formularz cenowy - wersja edytowalna


2015.07.07


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik- wersja edytowalna


2015.10.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych