WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Banku komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 23.04.2015r


2015.04.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.05.27


Odpowiedzi na pytania


2015.06.01


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.06.02


Załącznik nr 2 po zmianach - wersja edytowalna


2015.06.05


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.09.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie pakietu nr 6
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 10


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych