WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej, plazmowej, tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.07


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 07.04.2015 r.


2015.04.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna


2015.05.07


Odpowiedzi na pytania


2015.06.11


Postępowanie w zakresie pakietu nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2015.07.10


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych