WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.03.13


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 13.03.2015r.


2015.03.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2015.04.02


Modyfikacja SIWZ


2015.04.03


2 ZP 15 zmiana ogloszenia
Modyfikacja SIWZ


2015.04.07


Formularz ofertowy po modyfikacji - wersja edytowalna


2015.04.22


Odpowiedzi na pytaniaa


2015.05.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 - w zakresie pakietów nr:1, 3, 5, 6
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 1 oraz 5


2015.06.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 - w zakresie pakietów nr:2 i 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych