WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.03.09


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do TED w dniu 09.03.2015 r.


2015.03.16


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ


2015.04.17


Zmiana SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2015.04.22


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 4
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2015.04.27


Sprostowanie odpowiedzi na pytania24 zp 15 wynik 2.pdf
Zmiana ogłoszenia3


2015.06.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietów 3,5,6,8,9,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,33


2015.06.25


Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Pakietu 25


2015.07.03


Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Pakietu 17


2015.07.08


Postępowanie zostało uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie Pakietu 22 oraz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 11


  2015.07.10


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietów 1,4,7,10,12,13,14,15,16,17,19,25,29,30,31,32
  Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2


  2015.07.20


  Zawiadomienie o złożeniu odwołania w zakresie Pakietu nr 16


  2015.07.23


  Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Pakietu 16


  2015.07.23


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 16


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych