WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.02.24


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.03.02


Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana
Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zip


2015.03.11


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunkó Zamówienia


2015.03.11


W dniu 10.03.2015r wpłynęło do Zamawiającego odwołanie:
Zawiadomienie o złożeniu odwołania
Treść odwołania


2015.04.01


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki - wersja edytowalna


2015.04.16


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2015.04.21


Odpowiedzi na pytania


2015.04.27


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający uniewaznił przedmiotowe postępowanie w zakresie pakietu nr 1 i 2.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych