WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.02.19


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.02.25


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.03.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.03.27


Odpowiedzi na pytania


2015.04.03


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


2015.04.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów 4, 6, 8, 10, 17
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 6, 10, 17


2015.05.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 15


2015.05.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 19


2015.05.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 14


2015.05.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13.


2015.06.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 21.


2015.07.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 9, 11, 16, 18, 20.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych