WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.02.13


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.02.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2015.03.03


Zmiana siwz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
załacznik nr 2 po zmianach


2015.03.16


Zmiana siwz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
załacznik nr 2 po zmianach


2015.03.24


odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz


2015.07.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14 - 17
Postępowanie w zakresie pakietu nr 5, 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
Postępowanie w zakresie pakietu nr 8, 16 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


2015.08.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 4, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 21
Postępowanie w zakresie pakietu nr 20 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


2015.08.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 3, 9, 19.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych