WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla WSS im. M Kopernika
w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.12.30


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.01.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.02.02


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści siwz


2015.02.13


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz


2015.02.17


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści siwz


2015.02.24


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści siwz


2015.04.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawi art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych