WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej
207 000 euro na dostawę lamp operacyjnych LED i ssaków do centralnej próżni w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.12.16


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 22.12.2014r.


2014.12.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.01.02


Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.01.27


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.02.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych