WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.12.08


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 08.12.2014r.


2014.12.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załacznik nr 2 -excell


2015.01.09


Odpowiedzi na pytania


2015.01.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2015.01.28


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
załącznik nr 2 - wersja edytowalna
załącznik nr 8 - wersja edytowalna


2015.03.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych