WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 17.10.2014r.


2014.10.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.11.13


odpowiedzi i zmiana siwz
zmieniony załącznik nr 2a
zmiana ogłoszenia


2014.11.26


Zmiana SIWZ
zmieniony załącznik nr 2a
zmiana ogłoszenia


2015.02.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych