WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej oraz holterów ciśnienia z rejestratorem dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu – Oddział Neurologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.09


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 09.10.2014r.


2014.10.14


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.16


Odpowiedzi na pytania


2014.11.03


Odpowiedzi na pytania II + modyfikacja SIWZ


2014.12.03


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych