WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 02.10.2014 r.


2014.10.07


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.10.31


zmiana ogłoszenia
modyfikacja siwz i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załacznik nr 2 - załącznik asortymentowo-cenowy


2014.12.17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych