WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.29


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 29.09.2014r.


2014.10.03


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.11.12


Zmiana SIWZ
Zmiana ogloszenia


2014.11.18


Zmiana SIWZ
Zmiana ogloszenia


2014.11.25


Zmiana SIWZ
Zmiana ogloszenia


2014.12.04


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych