WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Kliniki Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.10


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 10.09.2014r.


2014.09.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.10.10


zmiana ogłoszenia
modyfikacja siwz
Zmieniony załacznik nr 2 - załącznik asortymentowo-cenowy


2014.10.23


odpowiedzi na pytania


2014.10.28


odpowiedzi na pytania


2014.12.18


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.12.22


Zamawiający informuje, iż powraca do etapu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.


  2014.12.31


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


  2015.01.07


  Zamawiający informuje, iż powraca do etapu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.


   2015.03.20


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych