WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.02


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 02.09.2014r.


2014.09.04


Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia


2014.10.07


Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ


2014.11.24


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, w zakresie Pakietu 1A,2


    2014.12.22


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 1,3


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych