WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy stentgraftów piersiowych i brzusznych, protez naczyniowych samorozprężalnych do naczyń obwodowych oraz stentów dedykowanych do TIPSS dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.08.29


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 29.08.2014r.


2014.09.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.10.02


Odpowiedzi na pytania


2014.12.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 5, 6, 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych