WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori, do badań cytogenetycznych, cytometrycznych, krzepnięcia krwi dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.08.19


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 19.08.2014r.


2014.08.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.09.12


Zmiana SIWZ - zmieniony Zal. nr 2 do SIWZ


2014.09.26


Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana 2
Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ


2014.10.01


Odpowiedzi na pytania2


2014.11.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1,2


2015.01.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 11,17


2015.01.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 9


2015.01.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 10


2015.02.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 3.4.5,6,7,8,12,13,14,21
Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt . 1 ustawy PZP, w zakresie Pakietu 16,18,20


2015.02.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 15,19


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych