WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w ŁodziData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.08.01


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 01.08.2014r.


2014.08.06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.09.03


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony zal. nr 8 do SIWZ - wzór umowy


2014.09.05


Odpowiedzi na pytania2


2014.09.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych