WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.31


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 31.07.2014r.


2014.08.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja IStotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 - exl.


2014.08.27


Zmiana ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Zmieniona umowa


2014.10.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych