WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.18


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 18.07.2014r.


2014.07.23


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 -excell


2014.08.05


Modyfikacja treści SIWZ


2014.08.27


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2014.08.28


Odpowiedzi na pytania


2014.09.03


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2014.09.05


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2014.11.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych