WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 17.07.2014 r.


2014.07.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.08.08


Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz
Zmiana ogłoszenia
formularz ofertowy po zmianach


2014.09.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 3a, 3b, 3c zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.09.15


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 4 i 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2014.10.30


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 1, 2, 6 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych