WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO
na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 14.07.2014r.


2014.07.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.07.18


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.08.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi nz pytania oraz zmiana SIWZ


2014.09.03


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1
w zakresie pakietów nr 1, 4 i 5


    2014.09.25


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
    w zakresie pakietów nr 2, 3


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych