WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.01


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 01.07.2014r.


2014.07.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.07.29


odpowiedzi


2014.09.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych