WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę aparatów: USG (śródoperacyjne z obrazowaniem Dopplera) 1 szt., USG 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im.
M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.30


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 30.06.2014r.


2014.07.03


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.08.08


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.11.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych