WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO
na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego
im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.26


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 26.06.2014r.


2014.07.01


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.07.18


Zmiana SIWZ


2014.08.05


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.08.13


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.08.22


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.08.27


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.09.17


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1
w zakresie pakietu nr 8


  2014.10.13


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
  w zakresie pakietu nr 7


  2014.10.20


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
  w zakresie pakietów 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13


  2014.10.30


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
  w zakresie pakietów 1, 4, 5


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych