WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.13


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 13.06.2014r.


2014.06.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.07.17


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna


2014.07.28


Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2014.08.25


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 7


2014.09.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


2014.10.03


Zamawiający powrócił do etapu oceny ofert w zakresie pakietu nr 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych