WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.04


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 04.06.2014r.


2014.06.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.07.11


Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.08.25


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.08.27


Zamawiający informuje o powrocie do czynności oceny ofert w zakresie pakietu nr 5 i 6.


    2014.08.28


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 5 i 6 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych