WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.03


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 03.06.2014r.


2014.06.06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.07.08


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2014.07.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 1


2014.09.22


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 4,6,7,8,24 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2014.09.30


    Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 10,11,15,19,20 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych