WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.29


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 29.05.2014r.


2014.06.03


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -word
Załacznik nr 2 -excell


2014.06.27


Odpowiedzi na pytania


2014.07.25


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 1,2,3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych