WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.22


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 22.05.2014r.


2014.05.27


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 -excell


2014.07.02


Zmiana ogłoszenie
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 -excell - po zmianie


2014.09.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych