WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.15


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 15.05.2014r.


2014.05.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.16


Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ


2014.07.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.07.11


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów nr 1, 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych