WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.07


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 07.05.2014r.


2014.05.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.05.20


zmiana ogłoszenia
modyfikacja siwz
Zmieniony załacznik nr 2 - załącznik asortymentowo-cenowy


2014.05.26


zmiana ogłoszenia
modyfikacja siwz
Zmieniony załacznik nr 2 - załącznik asortymentowo-cenowy


2014.05.28


zmiana ogłoszenia
modyfikacja siwz
Zmieniony załacznik nr 2 - załącznik asortymentowo-cenowy


2014.06.10


zmiana ogłoszenia
odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz


2014.06.11


załacznik nr 2 po zmianach - wersja edytowalna


2014.06.13


modyfikacja siwz


2014.07.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 5 i 13


2014.08.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 12,17,19


2014.08.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz w zakresie pakietu nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych