WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek wysokospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii
i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.25


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.04.30


Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.04


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja


2014.06.06


Odpowiedzi na pytania


2014.09.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych