WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci ręcznego detektora promieniowania gamma, kompletu narzędzi chirurgicznych, loży laminarnej, wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, haka światłowodowego ze swiatłowowdem i źródłem światła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.24


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.04.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.02


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana siwz


2014.06.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ


2014.10.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 2,5


2014.10.24


Postepowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietu 1,3,4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych