WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci: cystoskopu, foteli dla pacjenta, rektoskopu, inhalatora, zestawu do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami, zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna, pulsoksymetru, glukometru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.24


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.04.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.02


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.06.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.10.17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy w zakresie Pakietu 2,4,5,6,8


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych