WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 14.04.2014r.


2014.04.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 -excell


2014.04.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 2 po modyfikacji -excell


2014.05.19


Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2014.06.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie:
PAKIETU NR 2 zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
PAKIETU NR 7 zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych