WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.11


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 11.04.2014r.


2014.04.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 -excell


2014.05.13


Odpowiedzi na pytania


2014.05.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SWIZ
zmodyfikowany załącznik nr 7 - wersja edytowalna


2014.07.16


Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie:
- PAKIETU NR 2, 11 zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
- PAKIETU NR 3, 7, 10, 12 zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych