WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro
na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.25


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 25.02.2014r.


2014.02.27


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.20


Odpowiedzi na pytania


2014.04.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 w zakresie Pakietu nr 1


2014.04.25
Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych