WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.20


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 20.02.2014r.


2014.02.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.26


odpowiedzi


2014.05.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 1,2,5,6
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


2014.05.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych