WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę:
4-letni pogwarancyjny serwis /bez części/ aparatów:
- rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27930 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 80344 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Radiologii
- rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27916 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 3868 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.13


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 13.02.2014r.


2014.02.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.20


odpowiedzi + modyfikacja SIWZ
ogloszenie - Zmiana


2014.03.28


modyfikacja SIWZ - pismo
ogloszenie - ZmianaII


2014.04.02


modyfikacja SIWZ - pismo
ogloszenie - ZmianaIII


2014.04.09


odpowiedzi + zmiana SIWZ
ogloszenie - Zmiana IV


2014.05.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych