WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro
na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.04


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 04.02.2014r.


2014.02.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.02.25


Modyfikacja siwz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Formularz ofertowo-cenowy po zmianach


2014.03.10


odpowiedzi na pytania


2014.03.19


odpowiedzi na pytania


2014.05.16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 6 i 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


2014.06.03


Zamawiający informuje, że powraca do czynności w zakresie pakietu nr 16


    2014.06.03


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 w zakresie pakietu nr 16
    Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych