WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro
na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.31


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 31.01.2014r.


2014.02.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word


2014.03.11


Zmiana treści SIWz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.03.18


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.04.09


Zmiana treści SIWz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.05.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.05.19


Przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakieów nr 1, 2, 4 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych