WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawy srodków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.28


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 28.01.2014r.


2014.02.03


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.02.13


Zmiana siwz z dnia 13.02.2014


2014.03.03


odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ


2014.03.10


Zmiana SIWZ z dnia 10.03.2014


2014.03.12


Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2014


2014.07.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1
Postepowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietu 4 i 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP oraz w zakresie Pakietu 17,18,20,24 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych