WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.27


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 27.01.2014r.


2014.01.31


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.02.28


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


2014.03.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2014.04.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.04.29


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów:
- nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
- nr 18, 19, 22, 23, 28 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych