WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.24


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 24.01.2014r.


2014.01.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.02.27


Odpowiedzi na pytania


2014.03.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2014.03.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ


2014.03.18


Zmiana ogłoszenia


2014.04.14


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów:
- 6,9,10,16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,


  2014.04.25


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 pakiety nr 1,2,4 i 7


  2014.05.15


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


  2014.05.16


  Zamawiajacy informuję, że powrócił do czynności oceny ofert w zakresie pakietów nr 18 i 19
  Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 18 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 19


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych