WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.23


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 23.01.2014r.


2014.01.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.03


Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia z dnia 03.03.2014
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ


2014.03.12


Odpowiedzi na pytania2


2014.03.19


Odpowiedzi na pytania3


2014.04.17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP w zakresie pakietów 3,5


2014.04.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP w zakresie pakietu 2


2014.04.25


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


    2014.05.14


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP w zakresie pakietu 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych